Pieejams Latvijas jaunais administratīvais dalījums (papildināts)

ceturtdien, 4 februāris, 2021

Attēls ar Latvijas novadiem 2021. gadāBūtiskas Latvijas administratīvā dalījuma izmaiņas vienmēr ir nākušas kopā ar aktīvu šķēpu laušanu publiskajā telpā. Neatkarīgi no viedokļa par jaunās reformas nepieciešamību, viens ir skaidrs – svarīgi būs iegūt datus par tās gala iznākumu. Mūs, ģeotelpisko datu lietotājus, protams, interesē jaunās pašvaldību robežas. Oficiāli pašvaldību robežu dati Latvijā vienmēr ir bijis sāpīgs temats, jo, saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. pantu, robežas reģistrē Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā. Tas savukārt nozīmē, ka šo datu saņemšanu regulē 2015. gada Ministru kabineta noteikumi Nr. 787 „Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība“, saskaņā ar kura pielikumu, administratīvo robežu saņemšana vektordatu formātā maksā tikai 170,75 EUR (par vienu reizi), piedevām šie dati ir „bez tiesībām datu kopu nodot lietošanā trešajai personai“. Taču šogad LATA ikgadējā konference nāca ar ļoti patīkamu paziņojumu no VARAM un VZD puses – jaunais novadu dalījums jau ir pieejams kā atvērtie dati.
(vairāk…)

Lietuva atver adrešu datus

piektdien, 23 oktobris, 2020

Lietuvas administratīvais dalījumsLietuva beidzot ir pievienojusies Igaunijai un atvērusi adrešu reģistra datus. Dati par dažāda līmeņa valsts dalījumu, ielu asis, ēku adreses tagad ir iespējams lejupielādēt kā atvērtos datus. Pagaidām gan datu atrašana ir nedaudz apgrūtināta, jo tos var atrast un metadatus izlasīt, ja prot lietuviešu valodu. Iepriekšminētā iemesla dēļ ir grūti komentēt par to, kādu datu licencēšanas politiku ir izvēlējušies mūsu kaimiņi.
Lietuvas adrešu piemērsDati ir sadalīti divās daļās — ģeotelpiskie dati (adrešu punkti) satur tikai kodus, savukārt adrešu numuri un ielu nosaukumi ir pieejami kā atsevišķas atdalīta teksta (CSV) datnes. Lai iegūtu praktiski izmantojamu adrešu punktu datni, jāpievieno ir abas teksta datnes – gan ielu nosaukumus, gan adrešu numurus. Ja izmanto QGIS programmu, projektam pievienojam ģeometriju GeoJSON datni kā vektordatus, pēc tam ar atdalīta teksta pievienošanas rīku pievienojam abas atribūtu datu CSV datnes (pie parametriem ir jāatceras norādīt, ka datnes nesatur ģeometrijas). Pēc tam jau vektoru punktu slānim var veidot savienojumu (angl. join) ar abām atribūtu tabulām. Ielu nosaukumiem savienojuma lauka nosaukums ir „GAT_KODAS“, savukārt māju numuriem tas ir „AOB_KODAS“.
Ielu un administratīvo vienību nosaukumu datnes ir te: https://www.registrucentras.lt/p/1192
Savukārt ielu asis un administratīvo vienību ģeometrijas ir te: https://www.registrucentras.lt/p/1201
Savukārt adrešu punktu tekstuālo daļu var atrast te: https://www.registrucentras.lt/p/1194
Bet adresēm atbilstošos punktus – šeit: https://www.registrucentras.lt/p/1202
Ja nu kāds ir palaidis garām, Igaunijas adreses ir brīvi pieejamas jau vairāk kā desmitgadi Igaunijas ģeoportālā: https://geoportaal.maaamet.ee/eng/Spatial-Data/Address-Data-p313.html
Tagad nu paliek vairs tikai viena Baltijas valsts, kurā adrešu dati vēl nav atvērti vai brīvi pieejami…